f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 1 ระหว่าง กม.0+120-กม.6+631 ด้านซ้ายทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 535.02 SQ.M.) 10/11/2565 ธบ.9/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
17 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0101 ตอนพระประแดง-บางแค ระหว่าง กม.17+372-กม.19+972 เป็นแห่งๆ และในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.19+972-กม.31+610 เป็นแห่งๆ 10/11/2565 ธบ.25/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
18 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 3 ระหว่าง กม.7+281-กม.14+971 ด้านซ้ายทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 417.95 SQ.M.) 10/11/2565 ธบ.22/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
19 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ตอน 2 ระหว่าง กม.0+881-กม.15+111 ด้านขวาทาง เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 621.83 SQ.M.) 10/11/2565 ธบ.24/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
20 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0102 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ระหว่าง กม.3+104-กม.8+654 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 142.72 SQ.M.) 10/11/2565 ธบ.10/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
21 งานเครื่องหมายนำทาง ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0102 ตอนทางยกระดับบางกอกน้อย-นครชัยศรี ระหว่าง กม.0+000-กม.8+944 และทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่าง กม.22+028-กม.31+872 ปริมาณงาน 2.00 แห่ง (ปริมาณงาน 4,702.00 EACH) 10/11/2565 ธบ.14/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
22 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.0+000-กม.9+000 และทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด-บางบำหรุ ระหว่าง กม.0+000-กม.0+352 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ( ปริมาณงาน 117 EACH) 10/11/2565 ธบ.8/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
23 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3242 ตอนควบคุม 0200 ตอนบางบอน-โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ระหว่าง กม.13+746-กม.19+650 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 385 EACH) 10/11/2565 ธบ.11/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
24 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.0+800-กม.2+250 ทางหลัก ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 17,058.00 SQ.M. 10/11/2565 ธบ.26/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
25 งานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด-บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 01/11/2565 ธบ.16/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
26 งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดบางแค แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม.22+028 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 01/11/2565 ธบ.17/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
27 งานค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอนบางพลัด-บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 01/11/2565 ธบ.18/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
28 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.22+500-กม.25+900 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน2,018.00 M.) 01/11/2565 ธบ.15/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
29 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางแค-คลองมหาสวัสดิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.30+056-กม.31+700 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 1,724.00 M.) 01/11/2565 ธบ.6/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
30 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 338 ตอนควบคุม 0101 ตอนอรุณอมรินทร์-พุทธมณฑลสาย 4 ระหว่าง กม.11+000-กม.15+111 ทางขนาน ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,133.00 M.) 01/11/2565 ธบ./e/12/2566 แขวงทางหลวงธนบุรี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 57 รายการ