f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด
ค้นหา
ลำดับ ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1 กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม
2 กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549
3 กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
4 กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับกรมทางหลวง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวง พ.ศ.2552