f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่
ลงวันที่ 12/12/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คู่มือแนวทางการตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางหลวง 79 ดาวน์โหลด
คู่มือตรวจสอบและประเมินสภาพความเสียหายของผิวทาง 26 ดาวน์โหลด
คู่มือมาตรฐานป้ายจราจร กรมทางหลวง เล่มที่ 1 (2561) 72 ดาวน์โหลด
“คู่มือการส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ สำหรับกลุ่มงานคอนกรีต กลุ่มงานโลหะ และแนวทางการขอเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต” ฉบับปรับปรุงล่าสุด สิงหาคม 2566 โดย ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง 138 ดาวน์โหลด
คู่มือมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งป้ายจราจร กรมทางหลวง เล่มที่ 2 (2561) 125 ดาวน์โหลด

'