f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
ลงวันที่ 10/01/2562

          แขวงทางหลวง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 5 ก หน้า 12-13  ลงวันที่ 27 มกราคม 2558)

 1. วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก
 2. สำรวจ ตรวจสอบและจัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก
 4. บำรุงรักษาเพื่อป้องกันการเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง
 6. ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่
 9. สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

       แบ่งส่วนงานในแขวงทางหลวงเป็น 3 ฝ่าย คือ (อ้างอิง แผนภูมิแสดงหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง เมื่อ 27 มกราคม 2558)

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

           - รับผิดชอบงานสารบรรณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและสัญญา  งานสารสนเทศ  งานด้านด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

           - รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและให้ข้อมูลต่างๆ 

           - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

       2. ฝ่ายปฏิบัติการ

           - วางแผนและดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาทางเพื่อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัยต่อการจราจร

           - วางแผนและควบคุมการใช้เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในงานทางให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

           - ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาทาง และงานอำนวยความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญา มาตรฐานและข้อกำหนด

           - ตรวจตรา ดูแล บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และดำเนินการชั่งน้ำหนักยานพาหนะ

           - ดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยความปลอดภัยในเขตทางหลวง

           - ควบคุม ดูแลเขตทางหลวง ระวังชี้แนวเขตทางหลวง ที่ดินสงวนนอกเขตทางในพื้นที่ รวมทั้งการป้องกันการรุกล้ำเขตทางหลวง

           - ตรวจตรา ควบคุม ดูแลและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

           - ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตใดๆ

           - รายงานผลการปฏิบัติงานและสถิติต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการรายงานน้ำท่วม อุบัติเหตุ และเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบนทางหลวง

           - ดำเนินการโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

           - บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

           - เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

           - เสนอความเห็นรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       3. ฝ่ายวิศวกรรม

           - จัดทำแผนยุทธศาสตร์และบูรณาการแผนต่างๆ ของแขวง

           - ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในงานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัย และงานโครงการก่อสร้าง

           - จัดทำแผนดำเนินงานในงานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัย และงานโครงการก่อสร้าง

           - ตรวจสอบและจัดทำแผนงานบำรุงปกติและแผนเครื่องจักรยานพาหนะ

           - เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ให้เป็นไปตามแผน และเพื่อปรับปรุงการวางแผน รวมทั้งเสนอข้อแก้ไขปัญหาต่างๆ

           - จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น

           - ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในอาคารสำนักงานและอาคารพักอาศัย

           - ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด

           - ควบคุมดูแล บำรุงรักษา ป้าย เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอภัยอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           - ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

           - ปรับปรุงดูแลงานภูมิทัศน์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวง

           - ดำเนินงานด้านการบริหารการใช้เครื่องจักรกล รวมทั้งการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้สอดคล้องกับภารกิจของแขวง

           - ให้การสนับสนุนภารกิจของหมวดทางหลวง

           - เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล ให้เป็นไปตามแผน


'