f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
ลงวันที่ 26/11/2564

นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาปฏิบัติงาน ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรกรมทางหลวง แต่งกายด้วยผ้าไทย


'