f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
แขวงทางหลวงธนบุรีกับภารกิจจิตอาสา
ลงวันที่ 20/09/2565
แขวงทางหลวงธนบุรีกับภารกิจจิตอาสา
บริการประชาชน และให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ จุดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ

'