f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
พิธีอัญเชิญพระวิษณุกรรม ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประทับ
ลงวันที่ 23/06/2566

นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระวิษณุกรรมขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประทับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และหมวดทางหลวงในสังกัด ร่วมกันอัญเชิญองค์พระวิษณุกรรมขึ้นประดิษฐานบนแท่นที่ตั้งพุทธาภิเษก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของแขวงฯและประชาชนได้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล


'