f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ประจำปี 2566
ลงวันที่ 08/08/2566
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมกันจัดทำกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานแขวง เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันดี และสภาพแวดล้อมที่ดีในหน่วยงาน
.

'