f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
จัดการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาพ ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนพระประแดง – บางแค ระหว่าง กม.3+400 – 4+350
ลงวันที่ 28/10/2565
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.
แขวงทางหลวงธนบุรี โดย นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี ได้จัดการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาพ ทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนพระประแดง – บางแค ระหว่าง กม.3+400 – 4+350 (หมู่บ้านสราญสิริ–หมู่บ้านพิศาล) รวมระยะดำเนินการก่อสร้าง 0.95 กิโลเมตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตทุ่งครุ โดยมี นายพงค์ศักดิ์ พูลยรัตน์ ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ เป็นประธานในพิธี บรรยายสรุปโครงการฯ และตอบข้อซักถาม โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) กรมทางหลวง

'