f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
เบี่ยงการจราจรเพื่อก่อสร้างขยายสะพานทางแยกต่างระดับฉิมพลี
ลงวันที่ 05/12/2562

กรมทางหลวง โดยโครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลี มีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรบนถนนบรมราชชนนี (ทล.338) ขาเข้า บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับฉิมพลี จำนวน 1 ช่องจราจร (ทางหลัก) เพื่อทำการขยายสะพาน ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 23.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
97 ดาวน์โหลด

'