f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1126 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 7 รายการ 27/01/2564 7,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1127 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างปรับระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ 25/01/2564 498,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1128 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 25/01/2564 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1129 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 25/01/2564 10,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1130 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 25/01/2564 287,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1131 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 22/01/2564 196,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1132 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 21/01/2564 320,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1133 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 21/01/2564 256,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1134 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 18/01/2564 7,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1135 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ 18/01/2564 114,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1136 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 18/01/2564 34,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1137 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 18/01/2564 400,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1138 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 18/01/2564 498,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1139 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 12 รายการ 15/01/2564 143,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1140 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างซ่อมหลังคาพร้อมทาสีซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 15/01/2564 499,615.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,126 ถึง 1,140 จาก 1,374 รายการ