f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1201 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล 4,000 ลิตร 15/09/2563 82,903.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1202 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อยางแอสฟัลท์ 113 ตัน 14/09/2563 248,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1203 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 11/09/2563 19,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1204 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 10 รายการ 11/09/2563 499,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1205 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 11/09/2563 7,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1206 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเพื่อดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้ำ 11/09/2563 492,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1207 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 09/09/2563 15,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1208 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ 09/09/2563 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1209 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 08/09/2563 494,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1210 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 31/08/2563 8,236.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1211 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล 6,000 ลิตร 31/08/2563 132,765.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1212 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างปรับระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ 28/08/2563 474,236.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1213 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างปรับระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ 25/08/2563 467,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1214 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทาสีสะพานลอยฯ 25/08/2563 433,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1215 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 24/08/2563 19,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,201 ถึง 1,215 จาก 1,326 รายการ