f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1231 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 19/08/2563 59,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1232 แขวงทางหลวงธนบุรี วัสดุเครื่องจักร 14/09/2563 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1233 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อ CRS - 2 19/08/2563 30,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1234 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 18/08/2563 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1235 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 18/08/2563 43,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1236 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างปรับระดับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ 18/08/2563 486,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1237 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อน้ำมันเบนซิน 2,000 ลิตร 14/08/2563 67,964.05 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1238 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 13/08/2563 203,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1239 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ 13/08/2563 404,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1240 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ศก. 1.20 ม. 13/08/2563 428,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1241 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทาสีน้ำปูน 13/08/2563 334,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1242 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 11/08/2563 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1243 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 2 รายการ 11/08/2563 39,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1244 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทาสีน้ำปูน 11/08/2563 278,712.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1245 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร 11/08/2563 376,817.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,231 ถึง 1,245 จาก 1,326 รายการ