f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1186 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 5 รายการ 28/09/2563 165,795.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1187 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 25/09/2563 5,094.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1188 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 24/09/2563 9,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1189 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 24/09/2563 42,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1190 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างซ่อมผิวแอสฟัลท์ 23/09/2563 497,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1191 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 22/09/2563 18,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1192 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 21/09/2563 6,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1193 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ 21/09/2563 33,734.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1194 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และแผ่นพับ 18/09/2563 9,435.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1195 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 18/09/2563 391,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1196 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 18/09/2563 43,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1197 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างย้ายศาลาที่พักผู้โดยสาร 18/09/2563 96,016.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1198 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อยางแอสฟัลท์ 107 ตัน 18/09/2563 235,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1199 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อ CRS - 2 18/09/2563 15,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1200 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมารถดูดกวาด 17/09/2563 465,669.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,186 ถึง 1,200 จาก 1,326 รายการ