f
title
แขวงทางหลวงธนบุรี
Thonburi Highway District
วิสัยทัศน์ : ถนนดี มีความปลอดภัย ใส่ใจประชาชน สัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1216 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 24/08/2563 21,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1217 แขวงทางหลวงธนบุรี วัสดุหล่อลื่น 16/09/2563 20,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1218 แขวงทางหลวงธนบุรี วัสดุเครื่องจักร 14/09/2563 40,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1219 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 24/08/2563 13,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1220 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 24/08/2563 16,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1221 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 24/08/2563 23,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1222 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทาสีน้ำปูน 21/08/2563 303,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1223 แขวงทางหลวงธนบุรี วัสดุยานพาหนะ 16/09/2563 24,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1224 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อยางแอสฟัลท์ 11 ตัน 21/08/2563 24,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1225 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า 14 รายการ 20/08/2563 299,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1226 แขวงทางหลวงธนบุรี วัสดุยานพาหนะ 16/09/2563 32,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1227 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 19/08/2563 56,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1228 แขวงทางหลวงธนบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ 10 รายการ 19/08/2563 499,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1229 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ศก. 1.20 ม. 19/08/2563 491,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1230 แขวงทางหลวงธนบุรี จ้างฉาบผิวกันลื่นไถล (RED ANTI SKID) 19/08/2563 496,614.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,216 ถึง 1,230 จาก 1,326 รายการ